Ίδρυση Συλλόγου – Καταστατικό

2-pas-galatsi-logo-72dpi

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ANΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

 ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ . ΑΛΣΟΣ ΒΕΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Α.Σ.) ΓΑΛΑΤΣΙ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ
Στο Γαλάτσι σήμερα την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2004 ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Α.Σ.) ΓΑΛΑΤΣΙ και έδρα το Γαλάτσι, κατόπιν συγχώνευσης των τμημάτων ποδοσφαίρου των εδρευόντων στο Γαλάτσι αθλητικών σωματείων «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» και ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΕΝΩΣΗ» ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ σύμφωνα και με τις από 04-02-2004 και 11-02-2004 αντίστοιχα ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών των δύο σωματείων.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ
1.- Σκοποί του Συλλόγου είναι:
I. Η καλλιέργεια και διάδοση του ποδοσφαίρου και γενικότερα του αθλητισμού και του φίλαθλου πνεύματος για μια καλύτερη ζωή, βασισμένη στην Εθνική Λαϊκή πολιτιστική παράδοση του τόπου μας,
II. Η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του με την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες,
III. Η συμβολή του συλλόγου στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και την πρόοδο των μελών του αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Γαλατσίου και ιδιαίτερα της νεολαίας με την ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή του αθλητισμού ως τρόπου ζωής και σύγχρονης πολιτιστικής αντίληψης,
IV. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια κοινωνικής, αγωνιστικής, αθλητικής συνείδησης, στα μέλη, τους αθλητές και τους φιλάθλους, με βάση τις αρχές του αθλητισμού (από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα), η καλλιέργεια των μελών και αθλητών του στα αθλητικά ιδεώδη και την αρχή του «ευ αγωνίζεσθαι»,
V. Η δημιουργία και καλλιέργεια μεταξύ των μελών του συλλόγου, πνεύματος κοινωνικής υπευθυνότητας με βάση τις δημοκρατικές αρχές, την ελευθερία, τον αλληλοσεβασμό και την κοινωνική αλληλεγγύη.
VI. Την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του και την ανάπτυξη πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων
2.-Απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση του Σωματείου από αυτούς τους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη τροποποίηση του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως απαγορεύεται η ανάμειξη αυτού στην πολιτική.

Άρθρο 3
ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΣΚΟΠΩΝ
Οι σκοποί του συλλόγου  πραγματοποιούνται με :
α. – την δημιουργία και την αξιοποίηση αθλητικών χώρων,
β. -την διοργάνωση αθλητικών αγώνων, εορτών, εκδρομών και κάθε μορφής πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων αθλητικού και πολιτιστικού περιεχομένου, με την έκδοση εντύπων κ.λ.π.
γ. – με την δημιουργία εντευκτηρίου και αθλητικής βιβλιοθήκης

Άρθρο 4
ΤΜΗΜΑΤΑ
Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Α.Σ.) ΓΑΛΑΤΣΙ διατηρεί τα ακόλουθα τμήματα :
Α.- Τμήμα  Ποδοσφαίρου,
Β.- Τμήμα ποδοσφαίρου Σάλας (5 Χ 5)
για όλες τις κατηγορίες και ηλικίες αγωνιζομένων.

Άρθρο 5
ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
1. Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) οι συνδρομές των μελών του (που ορίζονται σε ποσό 15 Ευρώ ετησίως για κάθε μέλος),
β) το δικαίωμα εγγραφής (που ορίζεται σε 5 Ευρώ) ,
γ) οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών,
δ) Οι δωρεές, οι ενισχύσεις του κράτους και του Δήμου, οι χορηγίες άλλων Νομικών Προσώπων και γενικά τρίτων, οι κληροδοσίες, οι κληρονομιές, οι επιχορηγήσεις.
ε) Τα έσοδα από εκδηλώσεις ή εράνους, που περιέρχονται νόμιμα στο ταμείο του Συλλόγου.
στ) Οι πόροι από τις συμβάσεις για χορηγίες ή διαφημίσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιτρέπονται, για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του συλλόγου, εφόσον τηρούνται οι κανόνες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του νόμου. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων του για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.
2. Για την απόκτηση ή μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του συλλόγου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Απαγορεύεται η μερική ή ολική εκποίηση και η αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου, εκτός της περίπτωσης άφευκτης ανάγκης για κατασκευή ή απόκτηση νέων εγκαταστάσεων, που πληρούν τις ανάγκες του σωματείου ή την αλλαγή χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα παραπάνω είναι το Εφετείο Αθηνών (κατ” άρθρο 825 ΚΠολΔ), κατόπιν αιτήσεως του Διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 των μελών του.

Άρθρο 6
ΕΓΓΡΑΦΗ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα, ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος.
2. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου, καταβολή του δικαιώματος εγγραφής  και έγκριση του Δ.Σ. που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερόμενου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
3. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη ως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε Μεσογειακούς και Βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε Πανελλήνιους αγώνες.
4. Τα μέλη του σωματείου πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.
5. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους του σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.
6. Η παράλειψη καταβολής της μηνιαίας συνδρομής του μέλους για έξι (6) συνεχείς μήνες συνεπάγεται τη διαγραφή του, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίησή του.
7. Μέλος που διαγράφηκε για οφειλές συνδρομών προς τον σύλλογο δεν επανεγγράφεται χωρίς την προηγούμενη καταβολή των οφειλόμενων ποσών.
8. Η μηνιαία συνδρομή και το ποσό της εγγραφής των μελών ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 7
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Τα μέλη του σωματείου διαγράφονται από το Μητρώο κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:
Α) Εάν δεν συμμορφώνονται με το καταστατικό τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου,
Β) Εάν το μέλος επιδεικνύει συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς τα συμφέροντα και τον σκοπό το συλλόγου,
Γ) εάν το μέλος προβαίνει σε ενέργειες που προκαλούν βλάβη ή ζημία στον σύλλογο, τα μέλη και τους φίλους του,
Δ) για όλες τις άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.
2. Κατά της απόφασης αυτής του διοικητικού συμβουλίου, το διαγραφέν μέλος μπορεί να προσφύγει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει σε δεύτερο βαθμό και αμετάκλητα. Σε κάθε άλλη περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος αποφασίζει απευθείας για την διαγραφή η Γενική Συνέλευση.
3. Η περί διαγραφής απόφαση λαμβάνεται μετά από έγγραφη κλήση του μέλους σε απολογία, που περιέχει τους λόγους της κατηγορίας, γνωστοποιείται δε στον ενδιαφερόμενο και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων  της Λέσχης του Συλλόγου. Η έκπτωση από την τιμητική διάκριση του επίτιμου μέλους και η διαγραφή αυτού αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση και με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων των παρόντων μελών στη Συνέλευση.
4. Μέλος αποβάλλεται και στην περίπτωση που καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 1 εδαφ. β”  του Ν. 2725/1999.

ΑΡΘΡΟ 8
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Δεν επιτρέπεται  να είναι μέλος του Σωματείου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999, όπως εκάστοτε θα ισχύει και ιδιαίτερα:
α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,
β) όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος,
γ) όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση,
δ) όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
2.- Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικών αθλημάτων, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές των αθλημάτων που καλλιεργούνται από το Σωματείο. Ως διαιτητές θεωρούνται και οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
3.- Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του σωματείου εφόσον καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σωματείου σε υπερκείμενες Ενώσεις ¨η Ομοσπονδίες.
4.- Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του  σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία Αθλητική Ομοσπονδία ή διεξάγεται με έγκριση της.
5.- Δεν επιτρέπεται επίσης να είναι μέλη του Σωματείου το προσωπικό του  Σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα χρόνο από την λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά την λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, τη σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τους/τις συζύγους, τα τέκνα  και τους γονείς τους, αλλά μόνο εφόσον το σωματείο καλλιεργεί άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
6.- Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.
7. – Όλα τα μέλη του σωματείου είναι ίσα και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς καμία απολύτως διάκριση τους.

Άρθρο 9
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που πρόσφεραν πολύ μεγάλες υπηρεσίες στον σύλλογο ή στον αθλητισμό. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται μόνο με δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 10
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Αποφασίζει για κάθε θέμα του Συλλόγου και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα ακόλουθα θέματα:
α) την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού,
β) την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, ή τον καταλογισμό ευθυνών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής, για τις ενέργειες και τις παραλείψεις τους,
γ) την εκλογή των οργάνων διοίκησης του σωματείου και της ελεγκτικής επιτροπής,
δ) τον καθορισμό του ποσού εγγραφής και της μηνιαίας συνδρομής των μελών,
ε) την ανακήρυξη των επίτιμων μελών,
στ) την αγορά ή την εκποίηση ακινήτων του συλλόγου,
ζ) την τροποποίηση του Καταστατικού,
η) την εγγραφή του συλλόγου σε υπερκείμενες Ενώσεις και ομοσπονδίες,
θ) τη διάλυση του συλλόγου.
2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα του συλλόγου, για το οποίο δεν έχει αρμοδιότητα, από το καταστατικό ή από το νόμο, το  Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο όργανο καθώς επίσης και για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό.
3.  Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
4. – Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο μέσα στο μήνα Ιούνιο. Συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη πρόσκληση των μελών, στην οποία αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς επίσης και η αναφορά ότι αν δεν γίνει απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη και τοιχοκολλείται στα γραφεία του συλλόγου έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση των μελών στη Γενική Συνέλευση, με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να γίνει παραδεκτά και με ανακοίνωση σε μία τουλάχιστον αθλητική εφημερίδα των Αθηνών, χωρίς να απαιτείται να τηρηθούν άλλες περαιτέρω διατυπώσεις.
5. Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να συγκληθεί και έκτακτα όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/5 των μελών που είναι οικονομικά εντάξει με αίτηση στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η Γ.Σ. συγκαλείται και με απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Για τα θέματα της πρόσκλησης των μελών, της γνωστοποίησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, των διατυπώσεων σύγκλησης κλπ, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
6.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ΄ αυτή το 1/2 των μελών που είναι εντάξει ταμειακά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία τότε συγκαλείται εκ νέου νέα Συνέλευση εντός οκτώ (8) ημερών. Στην επαναληπτική Συνέλευση υπάρχει απαρτία, όσα μέλη κι αν παραβρίσκονται.
7. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο για την διεύθυνση των εργασιών της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της Συνέλευσης για την τήρηση των πρακτικών, τα οποία καταγράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο (και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης) και μπαίνει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Αρχικά δίδεται ο λόγος στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Διοίκησης ή στα μέλη που έχουν ζητήσει την σύγκληση της εκτάκτως, για να αναπτύξουν τα θέματα και να ενημερώσουν τα μέλη. Στην συνέχεια δίδεται ο λόγος στα μέλη που επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει την συζήτηση, δίδει και αφαιρεί τον λόγο (όταν κάποιο μέλος παρεκτραπεί), θέτει τα θέματα για τα οποία πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε ψηφοφορία, κηρύσσει το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και γενικά φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών, πλην των περιπτώσεων που προβλέπει διαφορετικά το παρόν καταστατικό. Απόφαση σε θέματα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να ληφθεί.
9.Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση είναι φανερές και γίνονται με απλή ανάταση του χεριού από το μέλος που ψηφίζει. Δεν επιτρέπεται η ψηφοφορία δια βοής. Μυστική ψηφοφορία γίνεται, όταν το θέμα αναφέρεται σε αρχαιρεσίες, σε θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση και σε προσωπικά θέματα. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Απαγορεύεται η ψηφοφορία με έγγραφη εξουσιοδότηση ή με επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 11
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ Δ.Σ. – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το διοικητικό συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ των αρχαιρεσιών στο Δ.Σ. του σωματείου μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα στο πρόσωπο του, από αυτά που ορίζονται στο Ν. 2725/1999.

Άρθρο 12
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1.- Κάθε τρίτο έτος και εντός του μηνός Ιουνίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία από την τακτική Γενική Συνέλευση η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, που αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά μέλη, καθώς και πέντε (5) αναπληρωματικά. Στην ίδια Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται και τα τρία (3) μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, μαζί με δύο (2) αναπληρωματικά.
2.- Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με έντυπα ψηφοδέλτια, στα οποία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών που ανακηρύχθηκαν υποψήφιοι.
3.- Η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας ως μέλη των πιο πάνω οργάνων όσοι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς, μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το καταστατικό αριθμός -11- για το Διοικητικό Συμβούλιο και -3- για την Ελεγκτική Επιτροπή. Οι υπόλοιποι κατά σειρά επιτυχίας και μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού -5- για το Διοικητικό Συμβούλιο και -2- για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται ως αναπληρωματικοί.
4.- Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να θέτει μέχρι επτά (7) το πολύ σταυρούς για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τρεις (3) το πολύ σταυρούς για τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Το μέλος που ψηφίζει σημειώνεται σε ειδική κατάσταση ψηφοφορίας που τηρεί η Εφορευτική Επιτροπή.
5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο την επόμενη ημέρα από την λήξη της υποβολής των υποψηφιοτήτων συνέρχεται και αποφασίζει για την ανακήρυξη των υποψηφίων. Αμέσως μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων, συντάσσεται και αναρτάται στα γραφεία του σωματείου πίνακας που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Ο πίνακας φέρει τον αριθμό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα και την σφραγίδα του Σωματείου. Ίδιος πίνακας αναρτάται και στην αίθουσα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 13
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.- Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, τα οποία εκλέγονται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη τη Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφια μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο  ή την Ελεγκτική Επιτροπή.
2.- Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και για την διενέργεια αυτών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει και για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται στην κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή. Όταν λήξει η ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα, ανακηρύσσοντας τους υποψηφίους που εκλέχθηκαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων κατά τις αρχαιρεσίες, για τον καθορισμό της σειράς εκλογής τους γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Για όλες τις ενέργειες της η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, που υπογράφεται από τα μέλη της.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.- Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση για θητεία, όση και αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη  και δύο (2) αναπληρωματικά και έχει αρμοδιότητα ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου οποτεδήποτε. Υποβάλλει έκθεση στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση ή και την Έκτακτη, αν η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο. Η επιτροπή αυτή ελέγχει κάθε χρόνο τα διαχειριστικά βιβλία του συλλόγου και υποβάλλει συνοπτικό πόρισμα ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης μετά τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.-Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής, μετά την εκλογή τους καλούνται από τον πλειοψηφίσαντα και συνέρχονται για να εκλέξουν τον πρόεδρο και τον γραμματέα της επιτροπής. Η επιτροπή αυτή τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της.
3.-Σε περίπτωση διαπιστώσεως ταμειακών ανωμαλιών η ελεγκτική επιτροπή καλεί τη Διοίκηση στην άμεση τακτοποίηση τους, διαφορετικά υποχρεούται να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου για να τους εκθέσει τις διαπιστώσεις της.

Άρθρο 15
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 11μελές. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και έχει θητεία τρία (3) χρόνια. Μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη που εκλέχθηκαν ως σύμβουλοι, μετά από γραπτή πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, συνεδριάζουν και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους (Α” και Β΄), τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Γενικό Αρχηγό.
2.-Μετά την συγκρότηση σε σώμα καλείται το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να παραδώσει μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο τις σφραγίδες, το αρχείο, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικά κάθε πράγμα που ανήκει στο Σωματείο. Η παράδοση αυτή γίνεται με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής, που υπογράφεται από τα δύο προεδρεία.
3.-Το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα περισσότερα του ενός αξιώματα.
4.-Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης, μειωθεί κάτω των έξι (6) μελών και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέας Διοίκησης. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί, για τους πιο πάνω λόγους μέχρι έξι (6) μέλη και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει συμπληρωματικές εκλογές για την συμπλήρωση των κενών θέσεων. Τις κενές θέσεις τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δημιουργούνται για οποιονδήποτε λόγο, καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους στις αρχαιρεσίες.
5.-Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. ΄Εχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα, εκτός από εκείνα που ρητά έχουν ανατεθεί στη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.
6.-Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, μισθώσεως έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με τα μέλη του, με τις/τους συζύγους τους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.
7.-Επιτρέπονται οι προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό σωματείο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
8.-Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται, κατ” εξαίρεση, να καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής τους.
9.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Έκτακτη σύγκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου  μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους στον Πρόεδρο, πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή η Ελεγκτική Επιτροπή. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η αιτία της έκτακτης σύγκλησης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν ο αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση.
10.-Το Διοικητικό Συμβούλιο  βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται έξι (6) τουλάχιστον σύμβουλοι. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
11.-Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Άρθρο 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.-Ο Πρόεδρος του συλλόγου είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του. Ενδεικτικά, εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις εκδηλώσεις, δραστηριότητες και τις σχέσεις του, ενώπιον όλων των Αρχών και στα φυσικά ή στα νομικά πρόσωπα. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συζητήσεις του, υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και είσπραξης. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία του γραφείου του Συλλόγου, συντονίζει τις ενέργειες κ.λ.π. και εργάζεται για την επιτυχία των σκοπών του σωματείου. Εκθέτει στην Γενική Συνέλευση τα πεπραγμένα της Διοίκησης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιμελείται γενικώς της εφαρμογής του καταστατικού, της εκτελέσεως των λαμβανομένων αποφάσεων και γενικώς ενεργεί προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του συλλόγου.
2.-Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος, τον αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Α΄ ή ο Β΄ κατά σειρά αντιπρόεδρος.

Άρθρο 17
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1.-Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, τα μητρώα των μελών και επιμελείται για την αλληλογραφία του Συλλόγου. Επίσης, φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου, και είναι υπεύθυνος για την τήρηση, την ενημέρωση και την φύλαξη των βιβλίων του Συλλόγου. Προσυπογράφει τα έγγραφα του Συλλόγου με τον Πρόεδρο.
2.-Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, στα καθήκοντα του τον αναπληρώνει ο ειδικός γραμματέας.

Άρθρο 18
ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων και των εσόδων του Συλλόγου. Επίσης, είναι αρμόδιος για να κάνει τις πληρωμές. Για οποιαδήποτε είσπραξη ή πληρωμή κάνει ο Ταμίας για λογαριασμό του Συλλόγου εκδίδει το γραμμάτιο είσπραξης ή το ένταλμα πληρωμής, που υπογράφεται από τον ίδιον και τον Πρόεδρο του Συλλόγου. Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση, ενημέρωση και φύλαξη του βιβλίου Ταμείου του Συλλόγου, καθώς επίσης και για την αρχειοθέτηση – φύλαξη των παραστατικών με βάση τα οποία γίνονται οι εισπράξεις – πληρωμές του Συλλόγου. Ο ταμίας ετοιμάζει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της διαχειριστικής περιόδου. Τηρεί το βιβλίο ταμείου και το ενημερώνει τακτικά. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα, στο όνομα του Συλλόγου, τις εισπράξεις και τα πάσης φύσεως έσοδα του συλλόγου. Ο ταμίας μπορεί να κρατάει στα χέρια του μέχρι 300 ευρώ από τα χρήματα του Συλλόγου, για την κάλυψη άμεσων δαπανών. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
Ο Γενικός Αρχηγός επιμελείται για όλη την αθλητική κίνηση του Συλλόγου, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου και αθλουμένων μελών του σωματείου. Διοργανώνει και διευθύνει κάθε αθλητική αγωνιστική εκδήλωση του σωματείου και είναι ο υπεύθυνος εκπρόσωπος των ομάδων τις οποίες παρακολουθεί.

Άρθρο 20
ΕΦΟΡΟΣ
1.-Ο Έφορος ασκεί την εποπτεία των εγκαταστάσεων, του αθλητικού υλικού, του ιματισμού και φροντίζει να λειτουργεί άριστα το τμήμα ή τα τμήματα που έχει αναλάβει. Ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. μεταξύ των μελών του συλλόγου. Εφαρμόζει πιστά τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σχέση με την καλή λειτουργία του αθλητικού τμήματος, του χώρου των γραφείων, του αγωνιστικού χώρου και φροντίζει για την αύξηση του αθλητικού δυναμικού του Συλλόγου με την εγγραφή νέων αθλητικών μελών στο Σύλλογο. Η συνεργασία του με τους προπονητές πρέπει να είναι αρμονική και εποικοδομητική.
2.-Ο έφορος βοηθά τους προπονητές στο έργο τους και σε καμιά περίπτωση δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει σε αυτό. Ο έφορος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα των τμημάτων τα οποία εποπτεύει και εισηγείται την λήψη αποφάσεων για τα θέματα που τα αφορούν.

Άρθρο 21
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Οι σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δ.Σ.
1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για τους αθλητές του, συμμετέχει και διοργανώνει αγώνες, εκδρομές και αποφασίζει για την τέλεση και την συμμετοχή του Συλλόγου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, προασπίζεται τα νόμιμα συμφέροντά του, συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό και τον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου.
3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τους αντιπροσώπους του και τους αναπληρωτές τους που θα εκπροσωπήσουν τον Σύλλογο στις Γενικές Συνελεύσεις των υπερκείμενων Ενώσεων και Ομοσπονδιών στις οποίες είναι μέλος.
4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα από τα μέλη του την προεδρία επιτροπών που δημιουργούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών και των στόχων του Συλλόγου.
5.-Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ορίζει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων και αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΔ 186/1992). Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου και σύμφωνα πάντα με τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 7 παράγραφος 2 του Ν. 2725/1999.
6.-Απαγορεύεται η συστέγαση του σωματείου και εμπορικής επιχείρησης.
7.-Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία Αθλητική Ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.
8.-Το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του σωματείου, μπορεί να προσλαμβάνει με σύμβαση προπονητές, υπαλλήλους και άλλο τεχνικό ή μη προσωπικό και να συγκροτεί τεχνικές επιτροπές στα διάφορα αθλητικά τμήματα από μέλη ή μη μέλη, αρκεί τα τελευταία να έχουν τις απαραίτητες και εξειδικευμένες γνώσεις για τον διορισμό τους στις επιτροπές. Οι τεχνικές Επιτροπές υπάγονται στον Γενικό Αρχηγό αθλητικών τμημάτων και καθοδηγούνται από αυτόν.
9.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να δημιουργεί επιτροπές που να απαρτίζονται από μέλη του Συλλόγου. Η προεδρία ανατίθεται σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι επιτροπές αυτές έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. – Οργάνωση αγώνων
β. – ΄Έκδοση εντύπων αθλητικού περιεχομένου
γ.- Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, επιστημονικών σεμιναρίων κλπ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Δ.Σ.
1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση παραβάσεων αρχών του καταστατικού έχει και πειθαρχική δικαιοδοσία και μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές:
Ι.- Στα μέλη του Συλλόγου
α. – Της έγγραφης παρατήρησης
β. – Της αυστηρής έγγραφης επίπληξης
γ. – Της απαγόρευσης εισόδου στους αθλητικούς και λοιπούς χώρους του Συλλόγου μέχρι ένα (1) χρόνο.
δ. – της οριστικής διαγραφής.
Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και εγκρίνεται  στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
ΙΙ.-  Στους αθλητές
Τις παραπάνω ποινές (α) και (β) και επί πλέον την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις του Συλλόγου για μέχρι ένα χρόνο, καθώς και της οριστικής διαγραφής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όταν αφορά την οριστική διαγραφή αθλητή, πρέπει να εγκριθεί στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2.- Κανένα από τα παραπάνω μέλη και αθλητές του Ομίλου δεν τιμωρείται δίχως προηγουμένως να απολογηθεί μετά από κλήση του και μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών.
3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή ποινής πρέπει να είναι αιτιολογημένες και καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απαρτία το 1/2 των μελών που είναι εντάξει ταμειακά και με πλειοψηφία 3/4 των μελών που παραβρίσκονται σ΄ αυτή. Με την ίδια απαρτία και την ίδια πλειοψηφία μπορεί να αποφασιστεί και η διάλυση του συλλόγου.

Άρθρο 25
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία :
α. – Μητρώου μελών
β. – Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης.
γ. – Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. – Εσόδων – Εξόδων.
ε. – Περιουσιακών στοιχείων.
στ.- Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων
Τα βιβλία αυτά πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από τον αρμόδιο Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

Άρθρο 26
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ & ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το σωματείο αναγνωρίζει την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Γ.Γ.Α.), την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  (ΕΠΟ), την ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Σ.Α.), και γενικά όλες τις υφιστάμενες  αθλητικές Ομοσπονδίες και Τοπικές Ενώσεις των Αθηνών, για τα άθλημα που καλλιεργεί, στις οποίες ο σύλλογος είναι εγγεγραμμένο μέλος ή θα εγγραφεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του, ως ιεραρχικά προϊστάμενες αρχές, και αναγνωρίζονται ως υποχρεωτικές οι αποφάσεις που λαμβάνονται και οι κυρώσεις που επιβάλλονται από αυτές, στο σωματείο ή στα μέλη του.

Άρθρο 27
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΗΜΑΙΑ – ΧΡΩΜΑΤΑ
1.- Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα που έχει σχήμα κυκλικό, φέρουσα στην περιφέρεια την επωνυμία του, ήτοι «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Α.Σ.) ΓΑΛΑΤΣΙ» και στο κέντρο παράσταση μπάλας ποδοσφαίρου με περίβλημα κλαδιών δάφνης.
2.- Ο Σύλλογος έχει δική του σημαία, με χρώματα λευκό, κυανό και κόκκινο, σε σχήμα και παράσταση ανάλογη με αυτή της προηγούμενης παραγράφου.
3.- Οι αθλητές του σωματείου εγγράφονται στα μητρώα αθλητών του Συλλόγου και στη συνέχεια με την φροντίδα του Διοικητικού συμβουλίου στα Μητρώα των οικείων Ομοσπονδιών. Οφείλουν να συμπεριφέρονται και να δραστηριοποιούνται όπως ορίζει η αθλητική νομοθεσία και οι ειδικές διατάξεις και οι Κανονισμοί των ομοσπονδιών.
4.- Οι αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου έχουν στολή αποχρώσεων αντίστοιχων με τα χρώματα του συλλόγου.

Άρθρο 28
1.-Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύνεται από την Γενική Συνέλευση αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές διατάξεις περί σωματείων (Άρθρο 78 επ. Α.Κ.), το καταστατικό του σωματείου και των ενώσεων και των Ομοσπονδιών που είναι εγγεγραμμένο ως μέλος και η ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία.
2.-Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.
3.-Το σωματείο είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται στα σωματεία, καθώς και στις διατάξεις των σχετικών με τον αθλητισμό και τα σωματεία νόμων που ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 29
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολο του όπως διαμορφώθηκε από την ιδρυτική Γενική Συνέλευση που συνήλθε την 25-02-2004 για το σκοπό αυτό, απαρτιζόμενη από τα μέλη και των δύο σωματείων που αποφάσισαν την συγχώνευση των ποδοσφαιρικών τους τμημάτων.-

Γαλάτσι  25 Φεβρουαρίου 2004
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ